Allmäna villkor

Mellan Fundly AB och förening/lag/skola/skolklass nedan gemensamt kallade “Kunden”, gäller dessa villkor. Försäljning och distribution av Fundlys produkter sker genom att Kunden beställer Säljpaketet. Därefter tar Kunden upp beställningar av Fundly´s produkter under en begränsad tid. Sedan tar Fundly emot en gemensam beställning från Kunden enligt angivna tidsplan som medföljer i Säljstödet. Fundly skickar beställd kvantitet till Kunden. Förutsättning för att köpa Fundly´s produkter är att Kunden utsett en kontaktperson som solidariskt med Kunden ansvarar för betalning gentemot Fundly.

Förtjänst/Vinst:

Kundens förtjänst/vinst är skillnaden mellan kundens inköpspris och kundens försäljningspris. Förtjänsten varierar mellan produkterna men ligger i genomsnitt på 35%. För specifik vinst per produkt var vänlig se information på hemsidan.

Fundly´s förpliktelser:
Fundly säljer endast till förening/lag/skola/skolklass. Fundly åtar sig att stödja Kunden under säljperioden samt förbinder sig att ersätta eventuella reklamationer efter prövning.

Fource major:
Fundly ansvarar inte för förseningar av leveranser som påverkas av yttre omständigheter såsom brand, jordbävning, storm, epidemier etc. Fundly har vid sådana tillfällen rätt att senarelägga en leverans upp till 2 månader, utan extra ersättning för Kunden. Efter 2 månader har Kunden rätt att utan kostnad avboka en beställd order.

Kundens förpliktelser:
Kunden förbinder sig att följa de anvisningar och instruktioner som lämnas av Fundly i samband med försäljningen av Fundly´s produkter. Kunden skall i sitt försäljningsarbete utföra sitt arbete på ett sådant sätt att produkterna och varumärkets goodwill och anseende behålls eller förstärks. Kontaktpersonen skall informera samtliga som är delaktiga i försäljningen av Fundly´s produkter om innehållet i dessa villkor. Kunden förbinder sig att sälja Fundly´s produkter i egen regi genom uppsökande verksamhet och får inte utbetala någon lön eller annan ersättning för detta. Kundens andel eller nettobehållning skall oavkortat och enbart användas i den ideella verksamheten.

Kontaktperson med flera beställda säljpaket:
I det fall en kontaktperson beställt två säljpaket för två olika grupper med leverans inom en period av 3 veckor,  rekommenderar vi att ni inte slår ihop beställningarna till en order. Bättre är att ni kontaktar oss och så ordnar vi en lösning som passar båda parter.

Krav på kontaktperson:
Kontaktpersonen skall vara myndig, minst 18 år, inte vara belastad med betalningsanmärkningar och acceptera att en kontroll tas. Observera att kreditkontrollen inte registreras hos UC eller annat företag och påverkar inte kontaktpersonen privat, såsom vid ansökan om lån etc. Kontaktpersonen kan inte överlåta sin roll som kontaktperson utan Kundens och Fundly´s godkännande. Kontaktpersonen och Kunden har delat betalningsansvar gentemot Fundly.

Betalningsvillkor:
Faktura skickas separat per post/mejl i samband med Kundens slutleverans med en kredit om 21 dagar från leveransdagen. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta, för närvarande 2 % per påbörjad månad.

Frakt:
Säljpaketet och slutleverans är fraktfritt (se “Minsta möjliga beställning” och “Utebliven försäljning”). Om mottagaren inte på avtalad dag/tid befinner sig på leveransadressen för att ta emot slutleverans, alternativt inte svarar på det av kontaktpersonen angivna telefonnummer och en ny utkörning krävs, skall eventuell extra kostnad för frakt betalas av kontaktpersonen.

Minsta möjliga beställning:
Fundly kan neka leveranser under 25 produkter om frakten överskrider 10 % av varuvärdet, alternativt så kan kunden debiteras frakten och varorna distribueras.

Vid Företagsbeställningar:
Om förtjänsten för en företagsorder överstiger förtjänsten gruppen har på försäljning via traditionell försäljning (familj, vänner, bekanta etc) så ber vi gruppen kontakta oss på Fundly för vidare behandling.

Utebliven försäljning:
När Säljpaketet beställts och lämnat vårt lager har Kunden förbundit sig att fullfölja en försäljning till den angivna veckan. Byte till senare leveransvecka är möjlig 1 gång.

Retur:
Där konsument inte tar emot beställd vara, sker retur efter prövning. Där kunden tar hem ett parti för att sälja direkt utan att först ta upp beställningar gäller inga returer.